Rette match

Få kvalificeret arbejdskraft, der kan løse opgaven for dig.

Tryghed

Vi sikrer at lovgivningen på vikarområdet er overholdt.

Full service

Vi gør tingene for dig - og vi har styr på det vi gør.

Overenskomst og ordentlighed

Overenskomst og ordentlighed på byggepladsen og i værkstedet.

Som vikarbureau må vi desværre erkende, at vi tilhører en branche, der har et noget anløbent ry. Og at det i mange sammenhænge er fuldt fortjent. Igen og igen dukker sager op, hvor vikarer er ansat på fejlagtige kontrakter, ikke har fået den rigtige løn udbetalt, eller fordi arbejdsforhold eller indkvartering helt enkelt har været uacceptable.

Om det er for at snyde, eller det er resultatet af manglende indsigt – kendskab til de regler, der gælder, når der ansættes og udlejers mandskab, skal vi ikke gøre os til dommere over. Vi skal blot, med stor ærgrelse, erkende, at der findes vikarbureauer, der skærer hjørner, som kan skade både deres egne kunder, vikarerne og kollegerne i branchen, når regler og ordentlighed fortolkes lidt for frit.

Indholdsfortegnelse

Hvem er ansvarlig for ordentligheden?

Vi er overbevist om, at det er nødvendigt at have et åbent og nært samarbejde mellem brugervirksomhed (vikarbureauets kunde) og vikarbureauet for at kunne planlægge og gennemføre et ”ordentligt” vikariat. Ikke mindst fordi et vikariat ER et samarbejde, hvor parterne har fælles ansvar og fælles forpligtigelser for forløbet.

Selv om brugervirksomheden køber et produkt – et vikariat – hos en samarbejdspartner, betyder det ikke, at brugervirksomheden kan undsige sig et ansvar. Og vikarbureauet på den anden side, kan heller ikke pege på sin kunde og undsige sig sin egen del af ansvaret.

Skulle brugervirksomhed og vikarbureau være ”uheldige at have begået en fejl”, der resulterer i en bod, efterbetaling og løftede pegefingre eller en kedelig forside i aviserne, vil den negative opmærksomhed formentlig være mest skadelig for brugervirksomheden. Den økonomiske konsekvens af fejlen, skal formentlig deles mellem brugervirksomheden og vikarbureauet. Også selvom brugervirksomheden har købt ”hele pakken” hos et vikarbureau. Derfor er det nære samarbejde nødvendigt. 

Læs også: Vikarbureau i Odense der leverer vikarer til byggepladser i hele landet

Hvilke regler skal vikarbureauerne følge?

Det korrekte svar er selvfølgelig ”alle” – fra Persondataloven, over Ferieloven, til Personskatteloven og Udlændingelovgivningen, hvis der også er tale om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. De nævnte er enten helt eller delvis noget. vikarbureauet alene håndterer. Og så er der Arbejdsmiljølovgivningen og en stribe af andre love og bestemmelser, som parterne nødvendigvis må betragte som fælles ansvar, men hvor den daglige håndtering overvejende starter hos brugervirksomheden, der leder og fordeler arbejdet. Det gælder også de to ”tunge” områder, nemlig Overenskomsterne og Vikarlovgivningen.

Overenskomst

Er en Overenskomst en sikkerhed for ordentlighed?

Der er intet krav om, at en arbejdsgiver skal have tiltrådt en overenskomst. Og medarbejdere, som ikke er ansat under en overenskomst, har ikke krav på at opnå de samme rettigheder, som medarbejdere, der er ansat under en overenskomst.

Dit vikarbureau har ansvaret for, at ansættelse af vikarer sker på de ”rigtige betingelser”. Men det kan naturligvis kun ske, hvis brugervirksomheden har styr på de vilkår, deres egne medarbejdere ansættes under. Så det er vigtigt at afklare, om der er tiltrådt en overenskomst, er indgået lokalaftaler eller er etableret kutymer. På samme måde skal brugervirksomheden medvirke til at afklare, hvilke lønmæssige vilkår ansættelse af vikarer skal finde sted under.

Der kan være mange årsager for en virksomhed til at tiltræde en overenskomst. Lige som der kan være mange årsager til ikke at gøre det. Som vikarbureau præsenteres vi af og til for en overbevisning om, at der er lighedstegn mellem det at have tiltrådt en overenskomst, og man ”gør det ordentligt” i den enkelte virksomhed. Men det er der ikke nødvendigvis nogen form for sandhed i. Lige som der ikke behøver at være nogen som helst sandhed i, at det modsatte er tilfældet.

For os er ordentlighed et spørgsmål om holdninger og adfærd. Om at være fagligt dygtige, at tage ansvar for det arbejde, man leverer, og om at overholde de aftaler, man er en del af. Overenskomst eller ej.

Læs også: Derfor er onboarding af nye medarbejdere vigtig

Hvad betyder en Overenskomst?

En overenskomst er en kollektiv aftale, som er indgået mellem en sammenslutning af medarbejdere – et fagligt forbund – og en arbejdsgiver eller en arbejdsgiverorganisation. Overenskomsten beskriver de mindstevilkår medarbejderne, som er omfattet af den enkelte overenskomst, har ret til. Overenskomsten beskriver altså mindsteløn, regler for opsigelse, tillæg for arbejde på særlige tidspunkter, overtidsbetaling mv.

Når en virksomhed har tiltrådt en dækkende overenskomst, har virksomheden en forpligtelse til at ansætte medarbejdere på de vilkår, overenskomsten beskriver. Det vil sige, at virksomheden må acceptere krav til mindsteløn, aftaler om fastlagt arbejdstid, medarbejderens adgang til pauser, tillæg for arbejde på ubekvemme tidspunkter – aften, nat og weekender, og yderligere tillæg for overarbejde, ligesom overenskomsten beskriver forhold omkring sygedagpenge, barselsorlov, Fritvalgskonto, Feriepenge, Pension mv.  I overenskomsten er altså fastlagt de vilkår, som medarbejderne som minimum har krav på.

Virksomhederne må dog gerne tilbyde medarbejderne bedre forhold end det, der er beskrevet i overenskomsten. På den enkelte virksomhed er der mulighed for at indgå en særlig aftale om eksempelvis flextid, særlige tillæg, bonus for fremmøde mv., som kan have til formål at skabe øget fleksibilitet, tiltrække dygtige medarbejdere, reducere opsigelser, øge loyalitet, eller slet og ret give medarbejderne en ekstra belønning for en god indsats. Der kan være mange fordele ved at oprette en ”Lokalaftale”. Det kræver dog at medarbejderne stilles bedre, end overenskomsten alene ville gøre, og at aftalen godkendes af virksomhedens tillidsorganisation.

Virksomheder uden overenskomst.

Hvis det er udtryk for ordentlighed at have tiltrådt en overenskomst, er det så udtryk for manglende ordentlighed, hvis en virksomhed ikke har tiltrådt en overenskomst? Ikke i vores bog. Som vikarbureau er vores forudsætninger for at rekruttere medarbejdere til en given virksomhed i vid udstrækning afhængige af, hvilke vilkår medarbejderen tilbydes – både i forhold til aflønning, arbejdsopgaver, arbejdstid, kontraktens længde mv., men også i forhold til, hvilket rygte virksomheden har i markedet.

Det betyder naturligvis ikke, at det er umuligt at tiltrække medarbejdere til din virksomhed, hvis du ikke har tiltrådt en overenskomst. Hvis løn, ansættelsesforhold, jobindhold og øvrige forhold, som tilbydes medarbejderne, er attraktive, vil der som regel være interesse blandt arbejdstagere for at blive ansat. Også her gælder ”udbud og efterspørgsel”.

Når en virksomhed ikke har tiltrådt en overenskomst, kan det være en smule mere kompliceret at udarbejde ansættelseskontrakter, netop fordi der ikke kan henvises til ”overenskomstens vilkår”. Det kræver derfor en mere detaljeret beskrivelse af de vilkår, der gælder for det enkelte ansættelsesforhold. Vilkår, som for de fleste punkters vedkommende, kan forhandles mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.

Hos Procur har vi ingen holdning til, hvorvidt din virksomhed skal have en overenskomst. Det valg skal du selv træffe. Men vi har en holdning til, hvad ordentlighed er. Og det handler om mennesker og den opførsel, vi møder i samarbejdet med virksomheden.

Hvad er vikarbureauets forpligtelser?

Meget forenklet, er vikarbureauets opgave at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, sørge for midlertidig ansættelse, udsendelse til brugervirksomheden efter aftale, og sørge for afregning af løn til vikarerne.

Selv om det lyder enkelt, har der desværre været en del kedelige sager, som har fyldt forside efter forside i dagspressen. Historier om vikarer, som er ansat under elendige forhold, knokler for urimelige aflønning eller stuves sammen i uværdige boligforhold. Også i vikarbranchen handler ordentlighed om menneskene bag virksomhederne, der skal sikre, at ansættelse og udsendelse af medarbejdere sker på ordentlige vilkår.

Læs også: Mandskabsudlejning på en ordentlig måde

Vikarlovgivningen

Vikarlovgivningen.

Siden 2013 har der været en særlig lovgivning (Vikarlovgivningen), der har til formål at præcisere vikarbureauets forpligtelser i forhold til udlejede vikarer. Grundlæggende handler det om at sikre, at vikarerne har mindst samme forhold som brugervirksomhedens egne medarbejdere – i forhold til arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage OG aflønning. På den måde slår vikarlovgivningen fast, at ”en billig vikar” ikke kan rekrutteres eller udsendes, ganske enkelt fordi vikarer skal have mindst samme løn som brugervirksomhedens egne medarbejdere – uanset om vikaren er dansk eller udenlandsk.

For at kunne sikre, at ansættelse sker på de rigtige vilkår, er det derfor nødvendigt, at vikarbureauet indsamler en række oplysninger om, hvilke vilkår kundens øvrige medarbejdere er ansat under. Og her kommer en lille krølle, som du og dit vikarbureau skal være opmærksomme på;

Hvis dit vikarbureau ikke har tiltrådt den overenskomst, der gælder på din virksomhed, skal ansættelse ske efter vikarlovgivningen. Det betyder altså, at vikarer skal ”ligebehandles” og tilbydes samme vilkår som brugervirksomhedens medarbejdere i samme job. Derfor skal du være opmærksom på, at vikarbureauet skal have information om arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, ferie, helligdage og løn, for at kunne ansætte efter reglerne. Det gælder, uanset om din virksomhed har tiltrådt overenskomst eller ej.

Hvis dit vikarbureau har tiltrådt den overenskomst, er vikarbureauet nu forpligtet til at ansætte efter den gældende overenskomst i stedet. Det kan have betydning for løn- og ansættelsesvilkår. Og det betyder, at virksomheder, der har fravalgt at tegne overenskomst, nu alligevel kommer til at benytte sig af arbejdskraft, som er ansat efter den overenskomst, som bevidst er fravalgt. Desuden betyder det også, at vikarbureauet er forpligtet til at ansætte efter overenskomsten frem for at ”følge kunden” og dermed sikre ligebehandlingen, som er dikteret af Vikarlovgivningen.

Læs også: Sådan kan vi skabe værdi for din virksomhed

Hvem er ansvarlig for dine vikarer?

Selv om der er klare regler for ansættelse, løn og andre forhold, når der tilknyttes medarbejdere, er der alligevel flere faglige- og ansættelsesretslige sager, der dokumenterer, at det ikke altid foregår efter bogen. Om det skyldes mangel på indsigt eller mangel på ordentlighed, kan vi ikke vide. Men det er vigtigt, at du som brugervirksomhed er klar over, at du ikke kan uddelegere ansvaret for ordentligheden i ansættelserne til dit vikarbureau, selv om du betaler din samarbejdspartner for at påtage sig opgaven med at rekruttere og ansætte medarbejdere, som du lejer.

Det fælles ansvar?

Ansvaret for, at ansættelse, arbejdets udførelse og aflønning af vikarerne, er et fælles ansvar. Det kan du ikke lægge fra dig. Derfor bør du sikre dig, at dit vikarbureau kender reglerne – og forstår at følge dem.  

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os på +45 3215 1010.

Del blogindlæg

Facebook
LinkedIn

Nyeste blogindlæg

Kontakt procur vikar

SKAL VI HJÆLPE DIG MED AT FINDE KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE?

Hvis du udfylder formularen nedenfor – så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Lad os være din (ekstra) personaleafdeling.

Vi er til for dig, der gerne vil:

Kontakt os og hør om alle fordelene ved at være på forkant og samarbejde med et vikarbureau, der tager din virksomhed og dine opgaver seriøst.