Rette match

Få kvalificeret arbejdskraft, der kan løse opgaven for dig.

Tryghed

Vi sikrer at lovgivningen på vikarområdet er overholdt.

Full service

Vi gør tingene for dig - og vi har styr på det vi gør.

Forretningsbetingelser Vikarydelse 0823

Disse forretningsbetingelser er grundlag for aftale om levering af vikarydelser – mellem Procur ApS og brugervirksomheden (kunden).

Løn, overenskomst og organisering:

Procur ApS leverer arbejdskraft (vikarer) på løn- og arbejdsvilkår, der som udgangspunkt skal være sammenlignelige med de forhold, som er gældende for brugervirksomhedens evt. egne medarbejdere, som er beskæftiget med tilsvarende arbejdsopgaver. Bestemmelser om denne ligebehandling fremgår af Vikarlovens §3:

”Vikarbureauet skal sikre, at vikaren under dennes udsendelse til en brugervirksomhed, for så vidt angår arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og aflønning, mindst har vilkår svarende til, hvad der ville have været gældende i medfør af lovgivning, kollektive overenskomster eller andre bindende generelle bestemmelser, hvis vikaren havde været ansat direkte af brugervirksomheden til udførelse af samme arbejdsopgave”.

For at sikre overholdelse af bestemmelserne om ligebehandling, er brugervirksomheden forpligtet til at oplyse Procur ApS om alle arbejds- og lønvilkår for kundens egne medarbejdere, med udgangspunkt i lokale forhold, der er beskæftiget indenfor tilsvarende område/arbejdsopgaver. Det gælder konkrete arbejdsforhold, evt. overenskomster, lokalaftaler, løn, arbejdstid og øvrige forhold – herunder også kutymer.

Brugervirksomheden er ansvarlig for at stille de nødvendige informationer til rådighed for Procur ApS således, at vikarers aflønning kan opgøres på mindst samme vilkår som for øvrige medarbejdere.

Afgiver brugervirksomheden urigtige eller mangelfulde oplysninger, eller undlader at informere Procur ApS om ændringer, kan dette medføre, at evt. overenskomst overtrædes eller at medarbejderens løn beregnes forkert.

Overtræder Procur ApS overenskomster, lokalaftaler eller andre aftaler på grund af brugervirksomhedens manglende eller urigtige oplysninger, skal kunden holde Procur ApS skadesløs for enhver omkostning eller ethvert tab som følge heraf. Dette gælder øget lønudgift samt eventuel bodsbetaling mv.

Instruktionsbeføjelse og ansvar:

Brugervirksomheden har ledelsesretten i forhold til de indlejede vikarer. Dog skal ændringer i arbejdstid og -sted meddeles Procur ApS inden ikrafttræden. Brugervirksomheden har

samme ansvar og forpligtelser overfor vikarer som for egne medarbejdere, herunder at sikre, at vikarerne er omfattet af virksomhedens Arbejdsskadeforsikring.

Det er brugervirksomhedens ansvar, at samtlige forskrifter og direktiver på arbejdspladsen overholdes. Mødes Procur ApS af krav, eller følger af krav, på grund af misligholdelse, er brugervirksomheden forpligtet til at holde Procur ApS skadefri.

Faglige kvalifikationer:

Brugervirksomheden er forpligtet til, at stille nødvendig information om kravsspecifikationer, sikkerhedsmæssige kompetencer, fornødne tilladelser og autorisationer til rådighed for Procur ApS samt at sikre, at disse informationer fremgår af det aftalte. Det er desuden brugervirksomhedens ansvar at sikre, at vikarerne ikke udfører arbejde, de ikke har fornødne godkendelser og certifikater til at udføre.

Vurdering af kandidatprofiler:

Der kan efter aftale fremsendes resumeer på egnede kandidater, således brugervirksomheden kan tage stilling til, hvilke kandidater man ønsker at indlede samarbejde med, og hvilke man ønsker at afvise.

Resumeer skal behandles, og afvisning eller aftale om opstart i vikariat, skal være meddelt Procur inden 3 arbejdsdage fra afsendelse. Sker dette ikke, opkræves DKK 1.500, – pr. profil.

Hvis kandidater afvises, skal afvigelsen begrundes i forhold til den forudgående fremsendte kravsspecifikation. Afvises kandidater, hvis faglige profil er i overensstemmelse med den afgivne ordre, er Procur ApS berettiget til at opkræve DKK 5.000, – pr. vikar.

Annullering:

Hvis der ikke er leveret egnede kandidater inden 3 uger fra igangsættelse af rekrutteringsprocessen, kan kunden uden omkostninger annullere ordren. Hvis kunden annullerer ordren inden de 3 uger, er Procur ApS berettiget til at opkræve DKK 1.500,- pr. annulleret medarbejder, til dækning af rekrutteringsomkostninger.

Ordren betragtes som igangsat, når kunden har modtaget kravsspecifikation. Bemærk at kravsspecifikationen betragtes som godkendt, hvis kunden ikke har afvist den senest 24 timer efter fremsendelse.

Arbejdsskade:

Sygemeldes en vikar som følge af en arbejdsskade, der er opstået hos brugervirksomheden, skal brugervirksomheden dække den direkte omkostning til arbejdsløn samt øvrige lønrelaterede omkostninger, under vikarens evt. sygemeldingsperiode, som følge af arbejdsskaden. (Brugervirksomheden er berettiget til godtgørelse baseret på refusion af sygedagpenge i samme periode efter gældende regler. Dette gælder dog maksimalt til udløb af det aftalte vikariat.) Ved fravær på grund af almindelig sygdom, opkræves brugervirksomheden ikke lønomkostningen.

Indberetning af timeforbrug:

Brugervirksomheden forpligter sig til at godkende den forgangne uges timeforbrug, og indsende opgørelse via vores virksomhedsweb (https://procur.peopletrust.dk/company/), senest den følgende mandag kl. 10.00. Sker indberetning ikke fyldestgørende og rettidigt, er Procur ApS berettiget til at anvende et skøn over forbrugte timer. Omkostninger til ekstra lønkørsel og administration pålægges kunden pålydende 1000kr.

Fastlagt arbejdstid – antal timer til afregning

Vikarernes minimale ugentlige arbejdstid følger de, for området gældende overenskomster, uanset om brugervirksomheden har tiltrådt den pågældende overenskomst. Det betyder, at for arbejde altid afregnes til det aftalte ugentlige timeantal.   Undtaget herfra dog vikarens evt. fravær i form af ferie, sygdom eller andet fravær, som ikke kan henføres til kunden.

Såfremt kunden hjemsender en fremmødt vikar, er vikaren berettiget til minimum 4 timers løn.

Opsigelse:

Kunden kan til enhver tid afbestille den enkelte vikar efter 160 timers fuldtidsbeskæftigelse, efter nærmere aftale med Procur ApS.

Dog kan kunden, til enhver tid opsige en vikar, hvis denne ikke lever op til de aftalte faglige vilkår i ordren. I disse tilfælde har Procur ApS ret til at finde en erstatning for den afskedigede vikar, som ligeledes skal have minimum 160 timers fuldtidsbeskæftigelse.

Skulle kunden vælge at opsige en medarbejder, og ikke tillade Procur ApS, at finde en erstatning for den opsagte medarbejder, har Procur ApS ret til at opkræve den aftalte timepris for det resterende antal timer indtil 160 timer.

Overtagelse af indlejede vikarer (fastansættelse):

Vikarer er som udgangspunkt forpligtet af deres særlige arbejdsmæssige relation til Procur ApS i 16 uger. Ønsker brugervirksomheden at ansætte en vikar til egen bemanding kan dette, efter aftale med vikaren, finde sted uden yderligere omkostninger for brugervirksomheden, når vikaren har været beskæftiget, som vikar i brugervirksomheden i 16 arbejdsuger a´ minimum 30 timer pr uge.

Ønsker brugervirksomheden og vikaren at indgå samarbejde inden udløb af denne 16 ugers periode, er Procur ApS berettiget til at fakturere brugervirksomheden for en forholdsmæssig godtgørelse beregnes som 2000,-kr * (16 – antal hidtil medgåede uger a´ minimum 30 timer). Procur ApS er berettiget til betalingen jf. ovenstående, uanset om arbejdsrelationen etableres som direkte ansættelse, via et andet vikarbureau, gennem anden virksomhed eller koncernforbundne selskaber. Tilsvarende er gældende for fremsendte profiler, der ikke umiddelbart tilknyttet brugervirksomheden som vikarer.

Beklædning:

Brugervirksomheden er forpligtet til at stille værnemidler samt andet sikkerhedsudstyr til rådighed.

Betalingsbetingelser:

Fakturaer skal, medmindre andet er aftalt, betales 8 dage netto kontant. Udebliver, eller modtages betalingen forsinket, beregnes morarente + 2,0 % pr. påbegyndt måned samt kompensationsgebyr DKK 310,- og rykkergebyr DKK 100,-. Procur Aps forretningsbetingelser, vil altid have forrang for kundens købsbetingelser, med mindre det skriftligt er aftalt anderledes.

Er en faktura forfalden, er Procur ApS berettiget til at hjemkalde vikarer uden yderligere varsel. Indfries en faktura ikke rettidigt, indledes retslig inkasso uden ugrundet ophold. Omkostninger, gebyr og renter i forbindelse med retslig inkasso pålignes brugervirksomheden.

Der kan ikke laves regres i udstedte fakturaer uden skriftlig aftale, og evt. krav der måtte være imod Procur ApS, skal rejses særskilt, og må ikke modregnes i fakturaer udstedt af Procur ApS. Sker dette alligevel, er Procur ApS berettiget til at kræve kompensation på det modregnede beløb *2 uagtet sagligheden af kravet.

Prisstigning:

Ændres den aftalte overenskomstmæssige løn eller de indregnede sociale omkostninger, vil prisgrundlaget for det aftalte samarbejde tilsvarende ændres. Herudover indeksreguleres Procurs salgspriser årligt med inflationsprocenten, med virkning fra 1. januar.

Ændringer i vikariater:

Hvis der på kundens initiativ sker ændringer i vikariatets aftalte forhold, så som arbejdssted, arbejdstid, primære arbejdsopgaver eller lignende, skal disse ændringer meddeles Procur ApS i rette tid, da det kan have betydning for eksempelvis opsigelse af boliger, leje af biler eller lignende. Såfremt ændringer ikke er varslet rettidigt, og det afstedkommer omkostninger, vil disse viderefaktureres kunden.

Persondata:

I forbindelse med rekruttering, vil der blive fremsendt materialer, som kan indeholde personlige data.  Disse kan være CV, certifikater, eller andet materiale, som kan betragtes som personfølsomt.

Persondata skal i henhold til Lov om Persondata (GDPR) slettes/makuleres på forsvarlig vis efter brug. Materiale som normalt indeholder personnummer og andre personfølsomme informationer udleveres aldrig. Dette være sig pas, kørekort, sygesikring, ansættelseskontrakt, lønsedler m.m. Såfremt brugervirksomheden måtte have brug for evt. dokumentation, kan Procur ApS tilbyde at fremvise den nødvendige dokumentation ved personligt møde.

Forretningsbetingelser Direkte ansættelse 0221

Disse forretningsbetingelser er grundlag for aftale om rekruttering på vikarlignende vilkår – mellem Procur ApS og kunden. Er der skriftligt aftalt særlige forhold, der afviger fra nærværende forretningsbetingelser, vil de særlige forhold være gældende.

Kunden er forpligtet til, med udgangspunkt i lokale forhold, at oplyse Procur ApS om alle relevante arbejds- og lønvilkår for det pågældende ansættelsesforhold. Det gælder konkrete arbejdsforhold, gældende overenskomst, lokalaftaler, arbejdstid og øvrige forhold.

Instruktionsbeføjelse og ansvar:

Medarbejderne ansættes direkte hos kunden, som har ledelsesretten samt det medfølgende ansvar. Det er kundens ansvar, at forskrifter og direktiver på arbejdspladsen overholdes.

Procur ApS har ikke ansvar for evt. skadevoldende handlinger, som medarbejderen måtte udføre. Kunden kan derfor alene søge fyldestgørelse hos den skadevoldende medarbejder.

Faglige kvalifikationer:

Kunden er forpligtet til, at stille fyldestgørende information om evt. særlige kravsspecifikationer, sikkerhedsmæssige kompetencer, fornødne tilladelser og autorisationer til rådighed for Procur ApS samt tilsikre, at de nødvendige informationer fremgår af ordrebekræftelsen.

Løn:

Kunden har, under ansættelsen, det fulde ansvar for, at lønnen til medarbejderen afregnes korrekt og rettidigt.

Såfremt der i karensperioden, opstår forsinkelser eller mangler i forhold til udbetaling af medarbejderens løn, forbeholder Procur ApS sig retten til at udbetale en estimeret acontobetaling til medarbejderen og efterfølgende fakturere kunden for beløbet. I sådanne tilfælde opkræves et administrationsgebyr på DKK 1.500, – pr. acontobetaling.

Afbestilling:

Kunden kan til enhver tid afbestille enkelte eller alle bestilte medarbejdere efter 4 ugers fuldtidsbeskæftigelse, efter nærmere aftale med Procur ApS.

Dog kan kunden, til enhver tid opsige en medarbejder, hvis denne ikke lever op til kravene i ordren. I disse tilfælde har Procur ApS ret til at finde en erstatning for den afskedigede medarbejder, som ligeledes skal have minimum 4 ugers fuldtidsbeskæftigelse.

Skulle kunden vælge at opsige en medarbejder, og ikke tillade Procur ApS, at finde en erstatning for den opsagte medarbejder, har Procur ApS ret til at opkræve timegebyr, svarende til det antal timer medarbejderen forventedes at skulle have arbejdet, baseret på et gennemsnit af tidligere indberettede timer, dog minimum 37 per uge.

Aftalens løbetid:

Medmindre andet er aftalt, vil en direkte ansættelse på vikarlignende vilkår løbe i 16 uger.

Vurdering af kandidatprofiler:

Der kan efter aftale fremsendes resumeer på egnede kandidater, således brugervirksomheden kan tage stilling til, hvilke kandidater man ønsker at indlede samarbejde med, og hvilke man ønsker at afvise.

Såfremt kandidater afvises, skal afvigelsen begrundes i forhold til den forudgående ordre-/profilbeskrivelse. Afvises kandidater, hvis faglige profil er i overensstemmelse med den afgivne ordre, er Procur ApS berettiget til at opkræve DKK 1.500,- pr. vikar.

Resumeer skal behandles, og afvisning eller aftale om opstart i vikariat, skal være meddelt Procur ApS inden 3 arbejdsdage fra modtagelse. Sker dette ikke, opkræves DKK 1.500,- pr. profil.

Indberetning af timeforbrug:

Brugervirksomheden forpligter sig, medmindre andet er aftalt, til at godkende den forgangne uges timeforbrug, og indsende opgørelse til TIMER@PROCUR.DK, eller via vores virksomhedsweb (https://procur.peopletrust.dk/company/ ), senest den følgende mandag kl. 10.00. Sker indberetning ikke fyldestgørende og rettidigt, er Procur ApS berettiget til at anvende et skøn over forbrugte timer.

Annullering:

Hvis der ikke er leveret egnede kandidater inden 4 uger fra igangsættelse af rekrutteringsprocessen, kan kunden uden omkostninger annullere ordren. Hvis kunden annullerer ordren inden de 4 uger, er Procur ApS berettiget til at opkræve DKK 1.500,- pr. annulleret medarbejder, til dækning af rekrutteringsomkostninger

Ordren betragtes som igangsat, når kunden har modtaget ordrebekræftelse.

Værktøj/redskaber:

Kunden er forpligtet til, at stille værktøj/redskaber til rådighed for medarbejderen under dennes beskæftigelse i virksomheden.

Beklædning:

Kunden er forpligtet til, at stille arbejdstøj, værnemidler samt andet sikkerhedsudstyr til rådighed for medarbejderen, således at denne sidestilles med kundens øvrige medarbejdere.

Bolig:

Skulle det, i forbindelse med rekrutteringen af medarbejdere til direkte ansættelse, ønskes at Procur ApS skal finde bolig til tilknyttede medarbejdere, kan dette ske i en periode på maksimalt 16 uger (karensperiode), hvorefter råderetten over den udlejede bolig igen overgår til Procur ApS.

Medmindre andet fremgår af lejekontrakten på det pågældende lejemål, opereres altid med et opsigelsesvarsel på 14 dage. Ønsker kunden at forflytte medarbejderen til en anden arbejdslokation, der kræver ændring i boligforholdene, indenfor den 16 ugers kontraktperiode, skal meddelelse herom gives til Procur ApS hurtigst muligt. Eventuelle omkostninger forbundet med flytning af medarbejderen, påhviler kunden.

Kunden opkræves løbende boligomkostninger/husleje i hele opsigelsesperioden, som brugervirksomheden efter nærmere aftale kan modregne i medarbejderens løn. Kunden er ligeledes ansvarlig for evt. skader og tyveri i boligen, forvoldt af den rekrutterede medarbejder.

Procur ApS formidler lejeaftale mellem boligudlejeren og medarbejderen, og fakturerer efterfølgende kunden for den samlede husleje inkl. evt. forbrugsomkostninger samt Procur ApS`s gebyr for boligadministration i henhold til ordrebekræftelsen.

Betalingsbetingelser:

Fakturaer skal, medmindre andet er aftalt, betales 8 dage netto kontant. Udebliver, eller modtages betalingen forsinket, beregnes morarente + 2,0 % pr. påbegyndt måned samt kompensationsgebyr DKK 310,-.

Indfries en faktura ikke rettidigt, indledes retslig inkasso – uden ugrundet ophold eller nærmere påkrav herom. Omkostninger, gebyr og renter i forbindelse med retslig inkasso pålignes kunden.

Prisregulering:

Ændres den aftalte overenskomstmæssige løn eller de indregnede sociale omkostninger, vil prisgrundlaget for det aftalte samarbejde tilsvarende ændres. Herudover indeksreguleres Procurs salgspriser årligt med + 1,00%, med virkning fra 1. januar.

Persondata:

I forbindelse med rekruttering, vil der blive fremsendt materialer, som kan indeholde personlige data.  Disse kan være CV, certifikater, eller andet materiale, som kan betragtes som personfølsomt.

Persondata skal i henhold til Lov om Persondata (GDPR) slettes/makuleres på forsvarlig vis efter brug.

Materiale som normalt indeholder personnummer og andre personfølsomme informationer udleveres aldrig. Dette være sig pas, kørekort, sygesikring.

Forretningsbetingelser Rekruttering 0221

Nærværende forretningsbetingelser er grundlag for enhver aftale om rekruttering af kandidater til fast ansættelse. For at have gyldighed, skal forretningsbetingelserne godkendes af kunden. Såfremt der aftales særlige forhold, der afviger fra nærværende, vil de særlige forhold have fortrinsret og således være gældende. Disse skal dog ligeledes være godkendt skriftligt, før aftalen er gyldig.

Opstart af rekrutteringsopgaver:

I forbindelse med indgåelse af kontrakt om rekruttering af kandidater til fast ansættelse, faktureres kunden forlods DKK 5.000,- der skal betales inden rekrutteringsprocessen påbegyndes. Forudbetalingen modregnes den endelige faktura, når den udvalgte kandidat er godkendt til ansættelse.

Opstilling af jobprofil:

I samarbejde mellem kunden og Procur ApS opstilles en job- og kompetenceprofil, lige som der aftales lønpakke og evt. forventninger til udvikling i stillingen. Desuden aftales det, hvorvidt kunden ønsker, at kandidaterne, evt. efter personlig samtale, gennemgår en personlig test. Omkostninger for person- og kompetenceprofil udgør DKK 3.000,- pr. analyse, som faktureres særskilt.

Udvælgelse af kandidater:

På baggrund af en jobprofil/stillingsbeskrivelse, samtaler og evt. personlig test, udvælger Procur ApS 1- 5 kandidater, der vurderes egnede i forhold til de opstillede kriterier. Kandidaternes kommenterede CV og evt. referencer fremsendes til kunden, som herefter kan udvælge kandidater til en personlig samtale.

Afviste kandidater:

Kandidater som Procur ApS har præsenteret til kunden og som af kunden ikke er udvalgt til ansættelse, har efterfølgende et tilknytningsforhold til Procur ApS i 6 måneder.

Skulle kunden efter endt rekruttering, af egen eller 3. part ansætte en afvist kandidat, har Procur ApS ret til at opkræve honorar, svarende til normal rekruttering.

Honorar for rekruttering:

Ved kontraktindgåelse kontrakt med en kandidat, udvalgt af Procur ApS, faktureres kunden et samlet honorar, der udgør 10% af kandidatens samlede årsløn. I den samlede årsløn indgår firmabetalt pension, evt. forventet provision samt værdi af kontraktlige personalegoder.

Særskilt annoncering:

Omkostninger til annoncering gennem gængse medier/jobportaler dækkes af Procur ApS. Såfremt kunden ønsker, at der anvendes en særlig annoncering, herunder krav om særligt grafisk udtryk, anvendelse af særlige medier mv., udstedes særskilt faktura til dækning af disse omkostninger, uanset resultatet af annoncering eller rekrutteringsprocessen i øvrigt.

Afbrydelse af opgaven:

Ønsker kunden at afbryde rekrutteringsopgaven, faktureres kunden uagtet opstartsgebyret DKK 5.000,-. Såfremt der er gennemført personlige test, vil gebyret DKK 3.000 pr. profilanalyse samt evt. omkostninger for særlige markedsføringsaktiviteter ligeledes blive opkrævet. Øvrige afholdte omkostninger påhviler Procur ApS.

Garanti:

 Alle personaleudvælgelser er omfattet af en 14 dages garanti. Såfremt en udvalgt kandidat opsiges, inden for 2 uger fra opstart af arbejde, er Procur ApS forpligtet til, uden yderligere omkostninger for kunden, at genoptage rekrutteringsprocessen. Kunden faktureres dog for eventuelle omkostninger i forbindelse med annoncering. Garantiordningen dækker ikke, såfremt stillingen ikke ønskes genbesat via Procur ApS.

Betalingsbetingelser:

Fakturaer skal, medmindre andet er aftalt, betales 8 dage netto kontant. Udebliver, eller modtages betalingen forsinket, beregnes morarente + 2,0 % pr. påbegyndt måned samt kompensationsgebyr DKK 310,-

Indbetales en faktura ikke rettidigt, indledes retslig inkasso uden ugrundet ophold eller nærmere påkrav herom. Omkostninger, gebyr og renter i forbindelse med retslig inkasso pålignes brugervirksomheden.

Ansvar:

Procur ApS`s deltagelse i udvælgelsesprocessen er alene et supplement til kundens endelige udvælgelse. Efter afslutning af rekrutteringsprocessen, betragtes medarbejderen som ordinært medlem af kundens bemanding, hvorved kunden overtager det fulde ansvar for kandidatens arbejde og evt. fejl eller ansvarspådragende handlinger, der udføres i forbindelse med kandidatens arbejde.

Persondata:

I forbindelse med rekruttering, vil der blive fremsendt materialer, som kan indeholde personfølsomme data. Procur ApS henstiller til at disse, i henhold til Lov om Personfølsomme data (GDPR), slettes/ makuleres på forsvarlig vis efter brug.

Lad os være din (ekstra) personaleafdeling.

Vi er til for dig, der gerne vil:

Kontakt os og hør om alle fordelene ved at være på forkant og samarbejde med et vikarbureau, der tager din virksomhed og dine opgaver seriøst.