Rette match

Få kvalificeret arbejdskraft, der kan løse opgaven for dig.

Tryghed

Vi sikrer at lovgivningen på vikarområdet er overholdt.

Full service

Vi gør tingene for dig - og vi har styr på det vi gør.

Corporate Social Responsibility.

CSR

I Procur ApS tror vi på

  • At du har brug for en samarbejdspartner, der kender din branche og forstår dine udfordringer.
  • At der skal være fair vilkår for både dig, dine nye medarbejdere og dine vikarer.
  • At grundighed betaler sig – og kan ses på bundlinjen.

Vores fairplay – Din fordel.

Vi kender reglerne – og vi følger dem.

Vi går ikke på kompromis med ordentlighed og ansvar, og vi ved, at det betaler sig at stå fast ved redelige principper. Vi sikrer dig kvalificerede medarbejdere og tryghed i din forretning, når det kommer til ansættelse, løn og administration. På den måde sikrer vi dig de bedst mulige vikarer på mest redelige vilkår.

Rekruttering – vikariater.

Procur ApS formidler ingen lagervarer. Hos os er hvert eneste vikariat baseret på en unik udvælgelse af faglige kompetencer, praktisk erfaring og nødvendige autorisationer, certifikater og lignende. 

Vi opstiller kompetenceprofiler sammen med dig (brugervirksomhed), inden vi udpeger egnede kandidater, gennemfører interviews, og udvælger kun vikarer, der både i forhold til faglighed og praktisk erfaring matcher dit behov, så du får den rigtige medarbejder – hver gang.

Og netop fordi du kun skal have netop de medarbejdere, der passer til netop din virksomhed, leverer vi ikke ”lagervarer”. Hver eneste udvælgelse er foretaget unikt baseret på dine behov. 

Grundighed, tager tid. Vi anbefaler derfor, at du går i dialog med os i tidligt i processen – i god tid.

Vi forbinder mennesker med virksomheder – og vi passer på vores medarbejdere.

Vi handler med arbejdskraft. Og bagved er der mennesker og deres personlige informationer. 

Vores medarbejdere er den primære forudsætning for vores virksomheds succes. Det er vi meget bevidste om. Vi tilstræber at klæde både vikarer og kunder på, så forventningsafstemningen er på plads. Vi stiller krav til de medarbejdere, vi sender ud, men også til vores samarbejdspartnere – vores kunder – DIG. 

Vi forventer, at du er klar til at modtage dine nye medarbejdere. At der er udpeget en ansvarlig kontaktperson, der modtager dine nye medarbejdere, at arbejdet er veltilrettelagt, at arbejdsinstruktionerne er tydelige, og arbejdsmiljøet er trygt og sikkert. 

Godt begyndt er, som bekendt, halvt fuldendt. Det er helt sikkert en god investering at sørge for, at dine nye medarbejdere føler sig velkomne fra første øjeblik, så de kan levere en god og målrettet indsats.

Vi tager ansvar – og ansætter på de rigtige vilkår. 

Hos Procur ApS går vi op i, at der er styr på tingene. Vores vikarer skal ansættes på de rigtige vilkår, have den rigtige løn, og en ansættelseskontrakt, der også sikrer dig, som brugervirksomhed, at ”alt er efter bogen”. 

Vi har styr på juraen. Vi kender din overenskomst og de krav den stiller til både brugervirksomhed og medarbejder, men vi har brug for information om, hvordan bestemmelserne håndteres hos jer. Hvis der er vedtaget ”Lokalaftaler” på arbejdspladsen, eller hvis der med tiden er opstået ”kutymer”, som ikke er nedskrevet, er det nødvendigt, at vi får besked, inden vi ansætter vikarer til din virksomhed.

Har din virksomhed ikke tiltrådt en overenskomst, kan vi alligevel sikre dig, at ansættelser sker efter gældende regler og på ordentlige vilkår.

Vi har ingen holdning til, om du har tiltrådt en overenskomst eller ej. Lige som vi ikke har holdninger til, om vikarerne er organiserede. Det er et frit valg, og det respekterer vi.

Procur ApS følger Vikarlovgivningens krav om ligebehandling. Det betyder blandt andet, at en vikar skal have samme vilkår som dine egne medarbejdere – det gælder både ”lige løn for lige arbejde”, arbejdstid, pauser, ferie, helligdage mv. 

Når du er kunde – brugervirksomhed – hos Procur ApS, er du forpligtet til at levere relevant og korrekt information om ansættelsesvilkår mv. Du er forpligtet til at overholde de aftaler, vores samarbejde er baseret på, og vi er gensidigt forpligtet til at holde hinanden orienteret, hvis der opstår – eller forventes at opstå – ændringer i forudsætningerne for vores aftaler. I rette tid.

For os er ordentlighed også et spørgsmål om at behandle hinanden med respekt og udvise rettidig omhu. Som kunde hos Procur ApS kan du være sikker på, at vi overholder vores aftaler, og at arbejds- og sociale klausuler respekteres.

Indkvartering/bolig.

Procur ApS råder ikke over boliger, hvor vikarerne skal bo. Men vi har ofte mulighed for at formidle et passende lejemål gennem vores netværk af professionelle udlejere, sådan at vores vikarer har gode og sunde bolig- og opholdsforhold, når de er på arbejde for os. Som udgangspunkt har de eget værelse, adgang til internet, køkken- og vaskefaciliteter og parkeringsplads mv. Men de vælger selv, hvor de ønsker at bo under deres ansættelse.

Flere af vores kunder råder over egne boliger, som vikarerne kan leje, hvis de ønsker det. Det skal i givet fald altid være i overensstemmelse med ovenstående. Desuden forventes det, at dyner, linned og lignende skal stilles til rådighed for vores vikarer.

Løn og sociale forpligtelser/udbetaling.

Når du indlejer mandskab fra Procur ApS, skal du indberette ugens timeforbrug for vikarerne i den forgangne uge, senest den følgende mandag inden kl. 10.00. Indberetningen af timer danner grundlag for beregning af løn, overtid, forskudttidstillæg mv., så vi kan sikre, at den optjente løn beregnes korrekt. Vikarernes løn udbetales til deres bankkonto hver anden uge. 

Procur ApS indberetter og indbetaler feriepenge, SH, skat og evt. pension mv.

Der udsendes faktura en gang om ugen, til dækning af vikarens samlede optjente timeløn, sociale omkostninger og Procur ApS timebidrag. Betalingsbetingelser er som udgangspunkt 8 dage netto.

Samarbejde – ændringer og afslutning.

Vi er fokuserede på at levere et kvalitetsprodukt, og en service, der gør det nemt og bekvemt at benytte dig af arbejdskraft fra Procur ApS. Vi ønsker at indgå i langsigtede og gentagne samarbejder, og vi bestræber vi os derfor på, at følge alle opgaver til dørs – store som små. Det betyder, at vi er en aktiv samarbejdspartner – fra den første kontakt, og til kandidaterne har forladt din arbejdsplads.

Procur ApS er professionelle rekrutterings- og vikarvirksomheder. Derfor er vi også optaget af, at du oplever et konstruktivt og værdiskabende samarbejde.

Vi arbejder med mennesker, og derfor kan der selvfølgelig opstå udfordringer i hverdagen. Dem vil vi gerne orienteres om, så vi kan løse dem hurtigt og gnidningsfrit. Også, hvis dine behov for arbejdskraft ændrer sig under vejs.

Boligstandard.

Procur ApS sikrer, at:

Såfremt Procur ApS medvirker til at formidle boliger til vikarerne, vil disse altid være af ”en passende kvalitet”.  Det betyder dels, at bygningerne er sikre, sunde og bæredygtige. Det betyder endvidere, vores medarbejdere har mulighed for at have eget/privat værelse samt adgang til køkken-, bade- og toiletfaciliteter samt eventuelle udenoms faciliteter.

Procur ApS indestår til enhver tid for, at medarbejderens ophold eller adkomst til indlejet bolig ikke fremadrettet er betinget af ansættelse hos virksomheden.

Forskelsbehandling.

Procur ApS sikrer, at: 

Der i Procur ApS ikke udøves forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national oprindelse, social oprindelse, etnisk oprindelse, alder eller handicap.

Enhver ansættelse er baseret på arbejdsmarkedets generelle vilkår, herunder gældende overenskomster, vikarlovgivningen og de lokale forhold, som er gældende hos de brugervirksomheder, hvortil medarbejdere udlejes.

Korruption.

Procur ApS sikrer, at:

Ingen af Procur ApS´s medarbejdere giver uberettigede fordele til danske, udenlandske eller internationale embedsmænd eller ansatte i det private. Ingen af Procur ApS´s medarbejdere modtager uberettigede fordele.

Procur ApS er bekendt med og respekterer reglerne om korruption, som de udtrykkes i bekendtgørelse af straffeloven, lovbekendtgørelse nr. 977 af 09. september 2017, §§ 122, 144, og 299 stk. 2.

Den danske lovgivning er i overensstemmelse med Europarådets Strafferetskonvention mod korruption og OECD’s konvention om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner samt FN’s konvention mod korruption (UNCAC).

De danske myndigheder straffer overtrædelser af de danske regler om korruption med bøde eller fængsel. Dette kan også gælde, hvis den strafbare handling foretages i udlandet.

Løn og ansættelsesforhold.

Procur ApS sikrer, at: 

Alle ansatte får en løn, som er i overensstemmelse med evt. gældende overenskomster, Vikarlovgivningen og markedets standarder.

Alle ansatte senest ved ansættelsesforholdets begyndelse får skriftlige oplysninger om løn, arbejdssted, arbejdets indhold, rettigheder mht. betalt ferie, opsigelsesvarsler, lønforhold, arbejdstid og evt. kollektive overenskomster.

Alle ansatte, der arbejder i en kortere periode, optjener ferie, og at ferien afstemmes med længden af ansættelsen.

Psykisk arbejdsmiljø. 

Procur ApS sikrer, at: 

Der stilles krav til brugervirksomheder om at sikre minimal risiko for fysiske eller psykiske helbredsforringelser ved arbejdet, hvortil vikarer er udlejet.

Arbejdsforhold.

Procur ApS sikrer, at: 

Brugervirksomheder, hvortil vikarer udlejes, er opmærksomme på, at produktionen i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet skal således foregå under hensyntagen til bl.a. følgende forebyggelsesprincipper:

Risici bekæmpes ved kilden.

Arbejdet tilpasses så vidt muligt den enkelte medarbejder, hvad angår bl.a. udformningen af arbejdspladsen og valg af arbejdsudstyr samt arbejds- og produktionsmetoder.

Tvangsarbejde.

Procur ApS sikrer, at:

Der ikke anvendes tvang, trusler eller disciplinære midler med det formål at tvinge folk til at arbejde.

Procur ApS ikke anvender gældsslaveri eller transport af mennesker med det formål at tvinge dem til at arbejde.

Procur ApS ikke samarbejder med andre virksomheder, der anvender tvangsarbejde eller tilbageholder identifikationspapirer eller løn fra de ansatte med det formål at tvinge de ansatte til at arbejde.

Procur ApS´s  ansatte frit kan forlade arbejdspladsen uden at blive holdt tilbage.

Procur ApS er bekendt med og respekterer forbuddet mod tvangsarbejde, som det kommer til udtryk i bekendtgørelse af straffeloven, lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017.

Vil du vide mere? 

Kontakt os på +45 3215 1010, eller besøg os på https://procur.dk/

Du kan booke mandskab HER 

Lad os være din (ekstra) personaleafdeling.

Vi er til for dig, der gerne vil:

Kontakt os og hør om alle fordelene ved at være på forkant og samarbejde med et vikarbureau, der tager din virksomhed og dine opgaver seriøst.